Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Voľby do samosprávnych orgánov obcí 2018
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce BLAŽOVCE ako prípad hodný osobitného zreteľa
Všetky aktuality