Ustanovujúce rokovanie OZ 2.decembra 2018 o 15:00 hod.
Rozpočet 2019 - návrh
Návrh VZN 1/2018 všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Výsledky volieb
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Všetky aktuality